Produktų / paslaugų pirkimo ir teikimo taisyklės

  1. SĄVOKOS

Pardavėjas – UAB Toro group, juridinio asmens kodas 303038525, adresas Naugarduko g. 16-4 , PVM mokėtojo kodas LT100007670414.

1.2. Prekės teikiamos internetinėje svetainėje www.upeinme.com.

1.3. Jūs / Pirkėjas – fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis įsigyti prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais).

1.4. Taisyklės – šios taisyklės, kurios nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, Pardavėjo siūlomų produktų ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, produktų ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su produktų ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusios nuostatos.

1.5. Šalys / Šalis – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu arba atskirai.

1.6. Produktai / paslaugos – visa, kuo prekiaujama. Toliau Taisyklėse nurodomos ‘produktai’ apima ir paslaugas, kai parduodami produktai ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų produktų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant produktus ar paslaugas.

2.2. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti Taisykles savo nuožiūra. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo šioje internetinėje svetainėje.

 

  1. PREKIŲ / PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IR PARDAVIMO SĄLYGOS

3.1. Pirkimas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra įvykęs, kai Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą už atitinkamą produktą, pagal produkto aprašyme nurodytus duomenis bei kai apie atliktą pirkimą Pardavėją informuoja elektroniniu paštu.

3.2. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, elektroniniu paštu atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą su informacija prisijungimui prie produkto arba informuoja apie tolimesnius veiksmus dėl produkto įsigijimo.

3.3. Pirkėjas prisijungimą prie produktų arba kitą informaciją gauna elektroniniu paštu ne vėliau kaip per  3 (tris) d.d. nuo laiško išsiuntimo apie įsigytą prekę. Visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3.4. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju, jeigu Pardavėjui kyla neaiškumų dėl užsakymo ar reikalinga patikslinti Pirkėjo informaciją tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti užsakymą.

3.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

3.6. Pardavėjas neatsako už pirkimo-pardavimo proceso nevykdymą ir / ar produktų nepateikimą ar pavėluotą pateikimą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti produkto įsigijimo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sandorį.

 

  1. PRODUKTŲ / PASLAUGŲ NAUDOJIMO, KEITIMO BEI GRĄŽINIMO SĄLYGOS

4.1. Pirkėjas turi teisę naudoti įsigytus produktus tik savo asmeniniam naudojimui.

4.2. Platinti, kopijuoti, klastoti ar naudoti bet kokiu kitu neteisėtu būdu įsigytus produktus yra draudžiama ir Pirkėjo atsakomybė reglamentuojama LR numatytais teisės aktais.

4.3. Pažeidus Taisykles, Pirkėjo galimybė naudotis įsigytu produktu gali būti sustabdyta neribotam laikui. Prieigos sustabdymas reiškia, kad Pirkėjas negali prisijungti prie produkto.

4.4. Įsigytas produktas / paslauga yra negrąžinamas, nekeičiamas bei nekompensuojama jo kaina. išskyrus, jei dėl nenumatytų priežasčių yra atšaukiamas produktas – renginys, už kurį jau sumokėtas avansas. Tokiu atveju avansas grąžinams per 7 (septynias) d.d. nuo renginio atšaukimo paskelbimo.

 

  1. PREKIŲ KAINOS TVARKA

5.1. Visos parduodamų produktų kainos nurodytos eurais, kartu su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

5.2. Produktai Pirkėjui parduodami kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu. Konkreti produktų kaina ir mokėtina suma už produktus Pirkėjui yra pateikiama šalia produkto aprašymo.

5.3. Pardavėjas gali savo nuožiūra vykdyti įvairias akcijas, pritaikyti produktų nuolaidas, vykdyti kitas rinkodaros ir marketingo priemones. Pardavėjas turi teisę jas vienašališkai, be atskiro įspėjimo, bet kada atšaukti ir keisti nustatytas akcijas, nuolaidas ir kitas rinkodaros priemones. Pakeitimai ar panaikinimai galioja nuo jų atlikimo momento.

 

  1. 6. PIRKĖJO DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

6.1. Pardavėjas rūpinasi Pirkėjo duomenų apsauga ir privatumu Pirkėjui naudojantis internetine svetaine.

6.2. Pardavėjas turi pareigą gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose ir internetinėje svetainės Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjo privatumo politika nurodyta https://upeinme.com.

6.4. Jei Pardavėjo produktų pardavimo erdvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

  1. KITOS NUOSTATOS

7.1. Taisyklės ir produktai įsigijimo bei tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susidarantys teisiniai santykiai yra reguliuojami taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

7.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta

7.3. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.4. Visais kitais klausimais, kurie neaptarti Taisyklėse, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.